BEAMS

Lumine Yokohama B2F 2-16-1 Takashima Nishiku
220-0011, Yokohama
Japan
Phone: 045-444-0710